Wantoestanden in de kinderopvang

Advies

Begin december 2020 bracht Het Laatste Nieuws wantoestanden in de kinderopvang voor baby’s en peuters aan het licht op basis van inspectieverslagen en getuigenissen van ouders. Samen met veel anderen was de kinderrechtencommissaris geschokt en verontwaardigd. We vroegen de minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding om een overleg en brachten onze bezorgdheden en aanbevelingen over aan zijn kabinet en administratie.

In ons gesprek (op 21 januari 2021) met het kabinet van de minister en met Kind en Gezin kaartten we verschillende bezorgdheden aan. Met de kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning van het raadgevend comité van Opgroeien praatten we op 19 mei 2021. Telkens lichtten we deze suggesties toe.

Garandeer kwaliteitsopvang

Al jaren is onze vaste mantra: kwaliteitsvolle kinderopvang vraagt om meer dan één paar sterke schouders. Kwaliteit vraagt aandacht voor vorming, coaching, intervisie en supervisie, én één begeleider per zes kinderen én degelijk toezicht en monitoring. 

Ga voor straffer toezicht

Er zijn behoorlijk wat toezichts- en monitoringssysteem, en toch zijn er nog wantoestanden. We vragen een nog straffer toezichts- en monitoringssysteem. 

Ga voor een verplichte ‘eenmeting’ MeMoQ. De resultaten van de nulmeting MeMoQ zijn al van vijf jaar geleden. Zet de klachtendienst uitdrukkelijker in als kwaliteitsbewaker met gezag. Dat kan door te streven naar een transparant klachten- en inspectiebeleid. Gebruik de jaarlijkse verslaggeving en bijbehorende beleidssuggesties als werkinstrument voor het beleid. Laat de zorginspectie sneller opnieuw langskomen en geef meer gewicht aan de conclusies van de zorginspectie. Vermijd de heropstart van een nieuw kinderopvanginitiatief, nadat de initiatiefneemster de vorige heeft moeten sluiten door wantoestanden. Ga voor transparante rolverdeling tussen de klachtendienst, Kind en Gezin en Zorginspectie bij klachtenbehandeling en handhaving.

Creëer extra handelingsruimte voor Kind en Gezin vanuit het recht op zorg

Kind en Gezin heeft een unieke handelings- en handhavingsruimte nodig die vertrekt van het recht op kwaliteitszorg voor baby’s en peuters en minder van een justitiële schuld-onschuldlogica. Zodra het recht op kwaliteitszorg in het gedrang komt, moet Kind en Gezin tussenbeide kunnen komen vanuit een ruim handelingspalet, dat gaat van ondersteuning, supervisie, intervisie, coaching op de werkvloer tot de mogelijkheid om een vergunning in te trekken. Daarvoor moet er een alarmsysteem komen op basis van klachten, signalen, meldingen en inspectieverslagen, en een interdisciplinaire commissie met interne en externe actoren. Externe actoren zijn nodig om extra ogen en oren aan boord te hebben in een context waarin het evenwicht tussen vraag en aanbod in de kinderopvang onder spanning staat.

Bezorgd

In ons gesprek (op 21 januari 2021) met het kabinet van de minister en met Kind en Gezin kaartten we verschillende bezorgdheden aan. Met de kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning van het raadgevend comité van Opgroeien praatten we op 19 mei 2021.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.