Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Stemrecht op 16 jaar?

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad voor stemrecht op 16 jaar. Het participatierecht van jongeren staat centraal in ons advies.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Kinderen en huisvesting

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. Met extra aandacht voor het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Groeipakket op maat van elk kind

Eind mei 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’. Die gaat over de hervorming van kinderbijslag en schooltoelagen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.