Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Kinderen en huisvesting

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. Met extra aandacht voor het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Groeipakket op maat van elk kind

Eind mei 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’. Die gaat over de hervorming van kinderbijslag en schooltoelagen.
Lees meer Lees meer
Knelpuntnota
-

M-decreet: tussentijdse evaluatie

Met het M-decreet wilde de Vlaamse overheid de onderwijsregelgeving overeenstemmen met het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Is het recht op inclusief onderwijs nu beter gegarandeerd? 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.