Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Ontwerp Inschrijvingsdecreet 2021

De dubbele contingentering afschaffen versterkt de vrije schoolkeuze niet en bemoeilijkt sterk de inspanningen om segregatie te voorkomen. Laat de lokale onderwijspartners kiezen.
Lees meer Lees meer
Knelpuntnota
-

M-decreet: tussentijdse evaluatie

Met het M-decreet wilde de Vlaamse overheid de onderwijsregelgeving overeenstemmen met het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Is het recht op inclusief onderwijs nu beter gegarandeerd? 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.