Meer gelijke onderwijskansen door Vlaamse toetsen?

Advies

Op 28 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering een tweede voorontwerp van decreet over Vlaamse toetsen goed. Vanaf 2024 zullen leerlingen in gewoon lager en secundair onderwijs en in BuSO - OV4 op vier momenten in hun schoolloopbaan centrale, netoverschrijdende toetsen afleggen. Doel is de onderwijskwaliteit beter te monitoren en waar nodig te verbeteren. 

In ons advies bekijken we hoe dat gelijke onderwijskansen kan helpen realiseren. Belangrijk is dat toetsen leerling-adaptief zijn en dat leerlingen met een beperking ze mogen afleggen met de extra hulpmiddelen die ze gewoon zijn. De feedback aan leerlingen moet concreet maken welke vaardigheidsniveau de leerling beheerst. De schoolfeedback moet scholen duidelijk maken hoe de eigen kansarme leerlingen het doen vergeleken met leerlingen met gelijkaardige achtergrond elders in Vlaanderen en Brussel. Feedback per vestigingsplaats in het basisonderwijs en met duidelijke weergave van de studierichtingen in SO verhoogt ook de herkenbaarheid.  

We bepleiten dat leerlingen de eigen resultaten op Vlaamse toetsen mogen inroepen bij betwisting van hun schoolresultaten. Om elke bonus voor selectiviteit te vermijden, stellen we voor om leerlingen met schoolvertraging de toetsen (ook) op leeftijd te laten afleggen.  

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 16 december 2022 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de Commissie Onderwijs en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.