Kinderen op de vlucht: van crisis naar nieuwe toekomst

Advies

De toestroom van vluchtelingen uit Syrië en Irak naar Europa dwingt Europese landen om hun asielbeleid en aanpak onder de loep te nemen. Experts spreken over de grootste vluchtelingenstroom wereldwijd sinds de tweede wereldoorlog. 

Het Vlaams Parlement organiseerde op vrijdag 11 september een gedachtewisseling met de Vlaamse Regering over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek in Vlaanderen.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al jaren aandacht voor kinderen op de vlucht. Ook onze Klachtenlijn ontvangt elk jaar klachten van kinderen op de vlucht. Hoewel het nu gaat over heel wat meer asielzoekers, blijft het kinderrechtenkader een belangrijke kapstok om kinderen op de vlucht van de nodige zorg en omkadering te voorzien. Het gaat over een zeer kwetsbare groep kinderen die bijzondere bescherming nodig heeft.

Volgens cijfers van Fedasil gaat het over 19.000 asielzoekers die nu al in België worden opgevangen. Een op drie is minderjarig. Daaronder zowat 1.000 niet-begeleide minderjarigen. Vlaams minister van Inburgering Homans schat dat er dit jaar in Vlaanderen 20.000 erkende vluchtelingen zullen bijkomen. Vlaams minister van Onderwijs Crevits rekent op een instroom van 7000 anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse onderwijs.

De problemen en noden die er al vóór die grote nieuwe instroom waren, blijven ondertussen ook bestaan. Meer nog: de nieuwe instromers zullen er ook mee geconfronteerd worden en ze nog scherper stellen.

Het Kinderrechtencommissariaat juicht het initiatief van het Vlaams Parlement toe en wil graag een bijdrage leveren.
We formuleren een aantal concrete aandachtspunten voor de aanpak op korte termijn:

  • Stem plaats van opvang, zorg en onderwijs op elkaar af
  • Verruim de inhoud van het onthaalonderwijs
  • Bied meer gespecialiseerde psychologische zorg
  • Ondersteun de pleegzorg voldoende
  • Meer voogden, maar ook buddy’s
  • Zorg voor aanbod sport, spel en vrijetijdsbesteding
  • Bevorder participatie en informeer

Bezorgd

We bezorgden het advies op 9 september 2015 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.