Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet tegen kinderarmoede

Advies

De Vlaamse overheid wordt door de zesde staatshervorming bevoegd voor kinderbijslag. Voor het Kinderrechtencommissariaat is kinderbijslag een belangrijk instrument in het realiseren van kinderrechten. Het is een hefboom om kinderarmoede te doen dalen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit voor een progressief universeel systeem. Gelijke behandeling van alle kinderen is het vertrekpunt, los van de socio-professionele of administratieve situatie van ouders. Wanneer nodig moeten minderjarigen zelf de toegang tot kinderbijslag kunnen openen en de toelage ontvangen. Het basisbedrag moet toereikend en welvaartsvast zijn.

Vertrekkend van het principe van gelijke behandeling, moeten we rekening houden met de ongelijke vertreksituaties van kinderen. Selectieve toeslagen moeten ervoor zorgen dat kinderarmoede vermindert. Een armoedetoets moet de impact van kinderbijslag nagaan op het algemeen armoederisico en op specifieke groepen met verhoogd armoederisico, zoals grotere gezinnen en eenoudergezinnen. We vragen ook de impact van de geplande afschaffing van de leeftijdstoeslagen na te gaan. Op basis van deze toetsen moet men het beleid als nodig bijsturen.

Kinderbijslag is nu een sterk onvoorwaardelijke, zekere en vrij te besteden toelage, die meestal automatisch wordt toegekend. Deze sterktes in het huidig systeem moeten behouden en verder ontwikkeld worden. Kinderbijslag mag nooit een stok achter de deur zijn om andere beleidsdoelstellingen na te streven. Dit geldt ook bij een afstemming met de studiefinanciering. Naast principiële bezwaren vreest het Kinderrechtencommissariaat voor contraproductieve effecten van dergelijke maatregelen.

Bezorgd

We bezorgden op 14 april 2016 het advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Recente adviezen

Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Schulden treffen kinderen

Op 30 januari 2022 werd aan het Kinderrechtencommissariaat door de Kamercommissie voor Justitie een schriftelijk advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen. …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.