Inschrijvingsrecht effectief versterken

Advies

Op 16 juli 2021 gaf de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring aan drie voorontwerpen van decreet die de regelgeving over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs en de werking van Lokale Overlegplatforms (LOP’s) wijzigen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft op eigen initiatief advies vanuit kinderrechtenperspectief.

In de voorontwerpen zien we verschillende positieve punten die het inschrijvingsrecht versterken. Ook de wijze waarop in de Vlaamse Rand en de taalgrensgemeenten de voorrang voor Nederlandskundige kinderen geregeld wordt, vinden we positief en een voorbeeld van hoe het ook in Brussel geregeld zou kunnen worden.

Bij de voorgestelde regeling omtrent de ‘voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen’ hebben we enkele vragen en aanbevelingen:

  • Stimuleer het lokale niveau om in te zetten op sensibiliseringsacties die ouders helpen op breed geïnformeerde wijze hun schoolkeuze te maken.
  • Erken lokale welzijns- en sociale organisaties en andere niet-onderwijspartners als volwaardige LOP-partners en behoud hun stemrecht bij afspraken over aanmeldprocedures en voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen.
  • Verhelder hoe de nieuwe bevoegdheid van de gemeenteraad – die afspraken binnen het LOP over de toepassing van die voorrang moet bekrachtigen – zich in de procedure verhoudt tot de rol van Commissie Leerlingenrechten.
  • We doen een concreet voorstel van beperkte herformulering die meer garanties biedt dat de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen resulteert in toewijzing van plaatsen aan leerlingen die anders in die school geen plaats gekregen zouden hebben.
  • Expliciteer dat een LOP kan afspreken dat scholen kunnen verschillen wat in de groepen die voorrang krijgen, naargelang welke groepen in de school ondervertegenwoordigd zijn.
  • Behoud de dubbele contingentering als optie. Dat komt beter overeen met het streven om het lokale niveau meer autonomie te geven.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 23 september 2021 aan de bevoegde minister en de leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Ontwerp Inschrijvingsdecreet 2021

De dubbele contingentering afschaffen versterkt de vrije schoolkeuze niet en bemoeilijkt sterk de inspanningen om segregatie te voorkomen. Laat de lokale onderwijspartners kiezen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.