Corona en onderwijs: heroriënteren na kerstexamens?

Standpunt

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen om voorzichtig te zijn als ze hun leerlingen beoordelen na de kerstexamens, en ze niet te snel naar een andere richting door te verwijzen.

Door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sedert het voorjaar 2020 (bijkomende) leerachterstand op. In juni gingen veel scholen bij de evaluatie omzichtig te werk. Daardoor, zo waarschuwden verschillende actoren, zullen er in januari 2021 wellicht meer leerlingen naar een andere studierichting geheroriënteerd moeten worden. Het Kinderrechtencommissariaat kreeg hierover ook al heel wat vragen en opmerkingen van verontruste leerlingen, ouders en onderwijsmensen.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen:

  • Hou rekening met de individuele situatie van elke leerling.
  • Geef leerlingen en leerkrachten genoeg tijd om de achterstand door de coronasituatie weg te werken, desnoods tot in juni.
  • Ga uit van een groeigerichte benadering en plaats bij (her)oriëntering de mogelijkheden en de talenten van de leerling centraal. Het actuele kennisniveau is daar maar één indicator voor.
  • Benut de mogelijkheid die het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 scholen voor secundair onderwijs biedt om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement. Als secundaire school kan je in het lopende schooljaar twee specifieke vormen van ‘flexibele leerwegen’ toepassen: evalueren per graad in plaats van per leerjaar én tekorten laten meenemen van het eerste jaar naar een tweede jaar binnen een graad.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de bevoegde minister op 9 december 2020. 

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.